เฟอร์เมนเตอร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
รุ่น :  MCI-6C
 คุณสมบัติการใช้งาน :  Laboratory Experiment
 คุณสมบัติพิเศษ :
  1. สามารถวัดออกมาเป็นหน่วย ppm, mg/l หรือ เปอร์เซ็นต์
  2. เป็นระบบ galvanic มี Out Put 0/4…20mA
  3. มี Password ป้องกันการทำงานทุกขั้นตอน