เฟอร์เมนเตอร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
 
 รุ่น : Bioneer
 คุณสมบัติการใช้งาน :  Laboratory Experiment
 คุณสมบัติพิเศษ :
  1. เป็นรุ่นที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ใช้ง่ายระบบควบคุมมีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับงานวิจัย
  2. มีขนาดของถังหมัก 6 แบบ 100,200,300,500,750 และ 1000 ม.ล.
  3. ชุดควบคุม MDL-8C ใช้ง่ายอ่านออกมาเป็นตัวเลข สามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวก
    ของผู้ใช้